Knjižničarske
avanTURE
Menu

Upute za prijavu

Za sudjelovanje u programu ZKD knjižničarske avanTURE potrebno je registrirati se.

Sudionik registracijom stvara osobnu stranicu „MOJE avanTURE“, na kojoj može ažurirati osobne podatke, pratiti svoje rezultate, prijavljene i prijeđene ture u odabranoj disciplini, broj prijeđenih kilometara te osvojene nagrade.

Prilikom prijave sudioniku se automatski dodjeljuje virtualni startni broj i prijedlozi knjiga za čitanje.

U prijavi se odabire disciplina (hodanje, trčanje, bicikliranje), a nakon ispunjene i poslane prijave, sudionik dobiva startni broj. Svaka disciplina ima drugačiju oznaku i boju te zaseban niz startnih brojeva.

Skupljanje virtualnih kilometara u turi moguće je ostvariti samo u jednoj disciplini (npr. zbrajaju se kilometri prijeđeni hodanjem). Sudionik istu turu može prijeći tri puta, na tri različita načina – hodanjem, trčanjem ili vožnjom biciklom.

Prikupljanje osobnih podataka u skladu je s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Podatci se upisuju dragovoljno i koriste se u svrhu komunikacije s prijavljenim sudionikom te neće biti proslijeđeni trećim osobama. Kod prijave ponuđene su dvije suglasnosti. Prva je suglasnost za anonimnu statističku obradu podataka o sudionicima programa ZKD knjižničarske avanTURE. Druga suglasnost odnosi se na objavu imena i prezimena sudionika koji su prešli obje velike ture, a ta je objava predviđena na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Zagrebačkoga knjižničarskog društva.

Ako sudionik pogrešno odabere disciplinu, treba ponoviti odabir i javiti se na adresu: avanture@zkd.hr.

S osobne stranice moguće je i preuzimanje diplome za završenu Turu I ili Turu II.

Za registraciju prijeđenih virtualnih kilometara može se koristiti bilo koja od besplatnih ili plaćenih mobilnih aplikacija za kretanje. Na kraju svake prijeđene ture moguće je podići (upload) jednu ili više karata, odnosno screenshot-ova, kojima se dokazuju prijeđeni kilometri. Moguće je prijeći više kilometara od onih potrebnih za određenu turu. Priznaju se samo potrebni kilometri, a višak nije moguće prenijeti u drugu turu. Karta (screenshot) podiže se na osobnu stranicu, a nakon odobrenja administratora potvrđuje se prelazak ture. Sve promjene na osobnom profilu sudionika bit će vidljive u najkraćem mogućem roku.
Naša je preporuka Walk with Map My Walk.

ZKD knjižničarske avanTURE možete tagirati na svojim profilima na društvenim mrežama:

#ZKDavanTURE i #KNJIŽNIČARSKEavanTURE

Pravila sudjelovanja

U programu ZKD knjižničarske avanTURE mogu sudjelovati punoljetne osobe, iz Hrvatske ili iz inozemstva. Članstvo u Zagrebačkom knjižničarskom društvu nije uvjet za sudjelovanje.

Kotizacije za sudjelovanje nema.

Svaki sudionik može sudjelovati u više disciplina (hodanje, trčanje, bicikliranje). Sudjelovati se može i više puta, u istoj ili različitim disciplinama.

Zasad nije predviđeno ekipno sudjelovanje.

Sudjelujte u virtualnim turama po knjižnicama!

© 2024 Zagrebačko knjižničarsko društvo. Sva prava pridržana.